POLITICA DE PRIVACITAT

 

Acceptació de l’usuari

Aquest document (en endavant anomenat “Política de Privacitat”) té per objectiu regular l’ús de l’espai web que AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT TERRA ALTA, SCCL (en endavant, “AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA”) posa a disposició del públic en l’adreça https://www.caterra.es.

Els drets de propietat intel·lectual d’aquest espai web, el seu codi font, les bases de dades i els diferents elements que contenguin son propietat titular d’AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA, a qui correspon l’exercici exclusiu d’explotació dels drets de la pròpia web i, en especial, els de reproducció, distribució, comunicació pública, manteniment i transformació.

La utilització de l’espai web per un tercer l’atribueix la condició d’usuari i suposa la completa acceptació d’aquest usuari de totes i cadascuna de les condicions que estableix aquesta Política de Privacitat.

Ús correcte de l’espai web

L’usuari es compromet a utilitzar l’espai web, els continguts i els serveis d’acord amb la Llei, aquesta Política de privacitat, les bones pràctiques i l’ordre públic. De la mateixa manera, l’usuari s’obliga a no utilitzar l’espai web o els serveis que se presten a través d’ell amb finalitats o efectes il·lícits o contraris al contingut d’aquesta Política de privacitat, que lesionin els interessos o drets de tercers, o que de qualsevol forma es pugui danyar, inutilitzar-lo deteriorar el propi espai web o els seus serveis o impedir un ús satisfactori de l’espaio web a uns altres usuaris.

Així mateix, l’usuari es compromet expressament a no destruir, alterar, inutilitzar o, de qualsevol altra forma, danyar les dades, els programes o els documents electrònics i altres que es trobin el present espai web.

L’usuari es compromet a no obstaculitzar l’accés d’altres usuaris al servei mediant el consum massiu dels recursos informàtics a través dels quals AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA presta el servei, així com a no realitzar accions que danyin, interrompin o generin errors en els esmentats sistemes.

L’usuari es compromet a no introduir programes, virus, macroinstruccions, mini aplicacions, controls de qualsevol tipus o qualsevol altre dispositiu lògic o seqüència de caràcters que causen o puguin causar qualsevol tipus d’alteració en els sistemes informàtics d’AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA o de tercers o, en el seu cas, violar els drets de la propietat intel·lectual o industrial.

L’usuari es compromet a no fer un mal ús de les informacions, missatges, gràfics, dibuixos, arxius de so i/o imatge, fotografies, programes i, en general, qualsevol classe de material accessible a través del present espai web o dels serveis que ofereix.

No es permet, excepte en els supòsits en els quals AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA ho autoritzi expressament, establir enllaços des de portals o webs de tercers, a pàgines web d’AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA, diferents de la pàgina principal del seu portal, accessible en l'adreça URL https://www.caterra.es; tampoc no es permet presentar les pàgines web de AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA o la informació que contenen sota marcs, signes distintius, marques o denominacions socials o comercials d'una altra persona, empresa o entitat.

Propietat intel·lectual i industrial

Aquest espai web i tots els seus continguts, inclosos els textos, els documents, les fotografies, els dibuixos, les representacions gràfiques, les bases de dades, els programes informàtics, així com els logotips, les marques, els noms comercials i altres signes distintius son propietat d’AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA o de tercers que l’han autoritzat per el seu ús.

Tots els drets estan reservats.

 

 

Règim de responsabilitat

• Responsabilitat d’AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA per la utilització del web

L’usuari és l’únic responsable de les infraccions en que es pugui incórrer i dels perjudicis que pugui causar o causar-se per la utilització del present espai web. Per la seva part AGRÍCOLA I SC TERRA ALTAqueda exonerada de qualsevol responsabilitat que es pogués derivar per les accions de l’usuari.

L’usuari serà l’únic responsable per qualsevol reclamació o acció legal, judicial o extrajudicial iniciada per terceres persones contra AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA, basada en la utilització de l’espai web per l’usuari. Si es el cas, l’usuari assumirà tots les despeses, costos i les indemnitzacions que es reclamin a AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA amb motiu de reclamacions o de accions legals que li siguin atribuïdes.

• Responsabilitat d’AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA pel funcionament del web

Aquest lloc web ha estat revisat i provat perquè funcioni adequadament. En principi, pot garantir-se el funcionament correcte diari. No obstant això, no es pot descartar la possibilitat que puguin donar-se circumstàncies, com poden ser els errors de programació, que es produeixin interrupcions al servei, per dur a terme tasques de manteniment, o que succeeixin fets fora del seu control, com poden ser les causes de força major, catàstrofes naturals, accions de hackers o crackers, o circumstàncies semblants que impossibilitin l'accés a la pàgina web.

• Responsabilitat d’AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA per enllaços des del web

Des del lloc web és possible que es redirigeixi a continguts de tercers. Atès que AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA no pot controlar sempre els continguts introduïts pels tercers, al seu lloc web, aquest no assumeix cap tipus de responsabilitat respecte als esmentats continguts. En tot cas, es procedirà a la retirada immediata de qualsevol enllaç que pogués contravenir la legislació nacional o internacional, la moral o l'ordre públic, procedint a la retirada immediata de la redirecció a l’esmentat lloc web, informant a les autoritats competents del contingut en qüestió.

Protecció de Dades i compliment de la Llei de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic

En compliment del Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679) i de la Llei 3/2018, de 5 de desembre, de Protecció de dades i garantia dels drets digitals, AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA informa als usuaris que les dades personals que proporcionen en emplenar els formularis o requeriments de contacte, seran tractades perAGRÍCOLA I SC TERRA ALTA amb la finalitat de poder prestar e informar sobre els serveis o sobre els productes que AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA ofereix, així com per donar resposta a les seves sol·licituds i/o consultes. El fet d’emplenar un formulari en aquest espai web implica que l’usuari reconeix que la informació i les dades personals que ens indica son seves, exactes, actualitzades i certes.

Responsable del tractament de les seves dades personals

• Identitat del Responsable: AGRÍCOLA I SECCIÓ DE CRÈDIT TERRA ALTA, SCCL

• Nom comercial: AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA

• NIF / CIF: F-43013671

• Direcció: Glorieta, s/n, 43783 La Pobla de Massaluca

• Correu electrònic: info@caterra.es

• Activitat: Cooperativa agrícola amb Secció de Crèdit.

Inscrita en el Registre de Cooperatives de la Generalitat amb el numero: 449

Als efectes del que preveu el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD 2016/679), les dades personals que ens faciliti a través dels formularis del web, rebran el tractament de dades d’ "usuaris de la web ".

 

 

Finalitats del tractament de dades

Tractem les dades personals dels nostres contactes, usuaris, clients, socis i proveïdors amb la finalitat de gestionar la relació comercial amb la nostra organització i, en especial, els aspectes contractuals, la tramesa d’informació de la nostra entitat i del sector, l’organització d’activitats, campanyes o esdeveniments i la tramesa de comunicacions informatives i comercials (també per via electrònica).

Conservació de dades

Les dades personals es conservaran durant el termini de 5 anys de conformitat amb la normativa fiscal vigent i, si s'escau, durant 10 anys segons la Llei de prevenció del blanqueig de capitals i de finançament del terrorisme.

En qualsevol cas, AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA conservarà les seves dades personals mentre siguin necessàries per a la prestació de serveis contractada, a menys que se’ns en sol·liciti la supressió. Tanmateix, les conservarà durant el període de temps necessari per a donar compliment a les obligacions legals que en cada cas correspongui d’acord amb la tipologia de les dades i la finalitat de la seva obtenció.

Legitimació per al tractament de dades

La base legal per al tractament de les seves dades és en la majoria de les ocasions l’existència d’un contracte previ amb AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA, SCCL, o en el seu defecte, el consentiment exprésde l’usuari, atorgat en els formularis que pot emplenar i en les comandes realitzades.

Igualment pel fet de ser soci o client de la Cooperativa, ens podem adreçar a vostè en base a l’interès legítim per fer-li conèixer nous serveis o productes que puguin ser del seu interès.

Per contactar o fer comentaris en aquesta web es requereix el consentiment amb aquesta política de privacitat.

L'oferta prospectiva o comercial de productes i serveis està basada en el consentiment que se li sol·licita, sense que en cap cas la retirada d'aquest consentiment condicioni l'execució del contracte de subscripció del servei, per exemple en el cas de la secció de crèdit.

Destinataris

Les dades únicament podran comunicar-se a organitzacions vinculades a AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA en l’àmbit de la gestió dels seus productes i/o serveis per a les mateixes finalitats referides anteriorment, així com a aquelles Administracions Públiques competents quan ho exigeixi la normativa vigent.

AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA, SCCL no pot garantir l'absoluta inexpugnabilitat de la xarxa Internet i per tant la violació de les dades mitjançant accessos fraudulents a les mateixes per part de tercers, i no pot assumir cap responsabilitat per aquests atacs.

El personal d’AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA podrà accedir a les seves dades segons cadascuna deles finalitat del tractament i amb els objectius descrits en aquesta Política de Privacitat. Tots els empleats d’AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA han estat formats i informats de les seves responsabilitats al respecte i signen l’acord de confidencialitat corresponent. Igualment, poden accedir a les seves dades, aquelles organitzacions necessàries per a la gestió adequada de la prestació del servei, com per exemple, proveïdors informàtics.

AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA ha establert contractes o acords contractuals i mesures de seguretat amb aquests tercers, per garantir l’adequat nivell de seguretat i de protecció de les dades personals.

Drets de l’interessat

Pot sol·licitar l’accés, rectificació, supressió, limitació al tractament, portabilitat i oposició al tractament de les seves dades en qualsevol moment.

L’usuari registrat conserva en tot moment la possibilitat de exercitar el seus drets d’accés, rectificació, oposició, supressió, limitació del tractament, portabilitat u oposició al tractament de les seves dadesmitjançant l’enviament d’un correu electrònic a info@caterra.es o d’un correu postal a Glorieta, s/n, 43783 La Pobla de Massaluca, acompanyat d’un document que acrediti la seva identitat.

Així mateix, i de conformitat amb la Llei 34/2002, d’1 de juliol, de Serveis de la Societat de la Informació i del Comerç Electrònic, pot revocar en qualsevol moment el consentiment prestat a la recepció de comunicacions comercials.

També pot adreçar-te a l'Agència Espanyola de Protecció de Dades (www.agpd.es) si ha vist vulnerats els seus drets i llibertats.

Tipologia de dades

Es tracten les dades bàsiques d’identificació (nom, cognoms, adreça postal i electrònica, telèfon i NIF) i relació, per a la tramesa de propostes, d’informació comercial i per a la facturació (número de compte), si el client facilita aquestes dades per a la domiciliació bancària.No es tracten categories de dades especialment protegides.

No s’elimina informació, a menys que sigui sol·licitada la supressió per part de l’usuari i, sempre i quan, aquesta supressió s’escaigui. La informació sempre està disponible, malgrat que pot estar bloquejada per a lliuraments informatius, de màrqueting i/o comercials, si s’han exercitat els drets de supressió, limitació al tractament o bé oposició per part de l’usuari.

Política de Seguretat de la informació i accés

L’accés a la base de dades està protegit mitjançant usuari i contrasenya.

Política de resposta davant incidents de seguretat

AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA ha adoptat mesures de protecció tècniques i organitzatives apropiades i aquestes mesures s’apliquen a les dades que podrien estar afectades per potencial violacions de seguretat. No hi ha accés a dades de clients/usuaris per persones que no estiguin autoritzades a accedir a elles.En cas que AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA identifiqui una violació de seguretat de dades personals que comprometi als seus usuaris, es notificarà a l’autoritat competent dintre les 72h i als usuaris, si fos el cas, a la major brevetat possible al respecte.

Canvis en la Política de Privacitat

AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA, SCCL es reserva el dret a modificar la present política per adaptar-la a novetats legislatives o jurisprudencials. En aquests supòsits, AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA, SCCL anunciarà en aquesta pàgina els canvis introduïts amb raonable antelació a la seva posada en pràctica.

Correus comercials

D'acord amb la Llei 34/2002, de Serveis de la informació i de comerç electrònic, AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA, SCCL no realitza pràctiques de Spam, de manera que no enviarà correus comercials per via electrònica que no hagin estat prèviament sol·licitats o autoritzats per l'usuari. En conseqüència, en el formular de contacte que hi ha a la web, l'usuari té la possibilitat de donar el seu consentiment per a rebre informació comercial.

AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA, SCCL es compromet a no enviar comunicacions de caràcter comercial sense identificar-les degudament.

Legislació aplicable i competència judicial

Qualsevol controvèrsia sorgida en la interpretació o l’execució de aquesta Política de privacitat s’interpretarà segons la legislació espanyola. AGRÍCOLA I SC TERRA ALTA i l’usuari, amb renuncia a qualsevol altra jurisdicció que els hi pugui correspondre, se sotmeten a la dels Jutjats i Tribunals de la ciutat de Tarragona.

Versió: setembre2020